Menu

Arrow-counterclockwise

html
<i class="bi-arrow-counterclockwise"></i>
Code
(and60)i class(and61)(and34)bi(and45)arrow-counterclockwise(and34)(and62)(and60)(and47)i(and62)